Audyty energetyczne

OmegaX.pl  przygotuje Audyt energetyczny  -  opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne czyli ciąg działań mających na celu obniżenie zapotrzebowania na energię.

1 października 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej.
Jeden z jej punktów dotyczy wykonywania obowiązkowych audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach. Ustawa obejmuje minimum 90 procent zużycia energii w zakładzie.
Warto wspomnieć, że dotyczy to także przedsiębiorstw transportowych. Obowiązkowy audyt energetyczny pozwala uzyskać informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w firmie, a jego wyniki można wykorzystać do różnego rodzaju analiz oraz kontroli w przedsiębiorstwie. Należy liczyć się z tym, że prezes URE może przeprowadzić kontrolę raportu z audytu energetycznego.

Zgodnie z Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. oraz na podstawie dyrektywy 2012/27/UE – "Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią", audyt energetyczny podlega następującym wymogom formalnym:

obowiązkowy audyt energetyczny musi zostać przeprowadzony w oparciu o aktualne, reprezentatywne i możliwe do zweryfikowania dane na temat zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc (w przypadku energii elektrycznej), audyt energetyczny musi zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie i odpowiadać łącznie za minimum 90 procent całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie, w miarę możliwości audyt obowiązkowy powinien opierać się nie na okresie zwrotu nakładów, lecz na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych. W ten sposób można uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskontowe.

Audyt musi wykonać każde przedsiębiorstwo które zatrudnia powyżej 250 osób lub roczny obrót tego przedsiębiorstwa przekracza 50 ml euro
Obowiązkowy audyt energetyczny przeprowadzają doświadczeni eksperci, którzy działają zgodnie z wymogami ustawy o efektywności energetycznej.
Specjaliści współpracujący z nami oferują pomoc na każdym etapie działania.

OmegaX.pl d
okona wstępnej analizy przedsięwzięć przedstawionych przez Klienta służących poprawie efektywności energetycznej, które to przedsięwzięcia zakończone zostały po 1 stycznia 2011 r. lub są przedsięwzięciami planowanymi bądź niezakończonymi, w tym: przygotujemy końcową listę przedsięwzięć spełniających wszystkie z wymienionych w Ustawie wymagań, umożliwiających ubieganie się o świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów).

Wykonamy audyty efektywności energetycznej dla przedsięwzięć Klienta, wymaganych jako załącznik deklaracji przetargowej. Zakres i sposób wykonania audytu efektywności energetycznej będzie zgodny z zasadami sporządzania audytu efektywności energetycznej określonego w ustawie oraz rozporządzeniach do tej ustawy.

Do głównych działań branych pod uwagę podczas opracowywanie audytu energetycznego, audytu efektywności energetycznej zalicza się:

 • docieplenie ścian i dachów
 • docieplenie stropów ostatnich kondygnacji
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • modernizacja systemu ogrzewania
 • montaż automatyki pogodowej
 • zamiana źródła ogrzewania na efektywniejsze
 • montaż kolektorów słonecznych
 • montaż ogniw fotowoltaicznych
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • modernizacja systemu wentylacji
 • kompensacja mocy biernej
 • Audyt energetyczny stanowi podstawę jako załącznik do uzyskania środków na zrealizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Istnieje kilka źródeł finansowania:
 • premia termomodernizacyjna
 • premia remontowa
 • program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   

Audyt energetyczny OmegaX.pl  stanowi podstawę jako załącznik do uzyskania środków na zrealizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Istnieje kilka źródeł finansowania:

 • premia termomodernizacyjna
 • premia remontowa
 • program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej